BURMISTRZ   MIASTA   ZGORZELEC
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego  7

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu przy ul. Mikołaja Reja będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, położona w Zgorzelcu przy ul. Mikołaja Reja , w ewidencji gruntów oznaczona jako:

Działka nr 48/3, Obr. VIII, AM-1 o pow. 717 m ²

cena wywoławcza: 110.000,00 zł
(w tym wartość nakładów poniesionych na wybudowanie budynku: 45.400,00 zł)

wadium: 5.500,00 zł

Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 10 (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015503/5.

Działka o nieregularnym kształcie, częściowo utwardzona, częściowo porośnięta trawą. Na terenie działki znajdują się nasadzenia w postaci drzew - 3 jesiony, jarzębina i czeremcha. Przez działkę przebiegają linie infrastruktury technicznej  postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz ze studzienkami) oraz napowietrznej linii telefonicznej. Działka z opcją uzbrojenia we wszystkie lokalne urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną.

Działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 64,7 m2, na użytkowanie którego wydano pozwolenie z dnia 21 sierpnia 1992 r.
Wartość poniesionych nakładów zgodnie z operatem szacunkowym ustalona została w wysokości: 45.400,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych).

Działka obecnie objęta jest umową dzierżawy. Nabywca nieruchomości wstąpi w miejsce Gminy Miejskiej Zgorzelec jako Wydzierżawiającego. Dzierżawca jest właścicielem nakładów poniesionych na wybudowanie budynku. Nakłady zostaną rozliczone po dokonanej sprzedaży nieruchomości w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec – Uchwała Nr 404/02 Rady Miejskiej  w Zgorzelcu z dnia 21.02.2002 r. – teren nieruchomości oznaczony jest symbolem U – tereny usług komercyjnych.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 28.03.2017 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A.
Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 48/3, Obr. VIII, AM-1
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego - wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
 
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu
i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne – dokument tożsamości,
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny
(z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomości objętych przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik przetargu, który spóźnił się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2016, poz. 1061 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
DNIA  04.04.2017 R. O GODZ. 10.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC


Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Reja w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:28.02.2017 10:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.02.2017
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:02