OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 06 lipca 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.
Przetargiem objęta jest nieruchomość zabudowana położona w Zgorzelcu, oznaczona jako:
Działka nr 2/10, Obr. X, AM-5 o pow. 3.758 m2,
księga wieczysta JG1Z/00051348/4
Cena wywoławcza: 709.999,00 zł*
(słownie: siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)
Wadium: 35.500,00 zł
*Dostawa gruntu zabudowanego budynkiem podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).


Nieruchomość zabudowana obiektem pokoszarowym, wolnostojącym. Kształt działki zbliżony do prostokąta, niweleta terenu płaska. Działka wytyczona poza obrys budynku, nieogrodzona, z nasadzeniami korzystnie wpływającymi korzystnie na walory działki. Budynek w złym stanie technicznym, czterokondygnacyjnym (piwnice, parter, I piętro, II piętro – poddasze). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2.325,78m2. Kubatura budynku wynosi 8.319,84 m3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu - Uchwała Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28.06.2016 r. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem C4.MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Forma sprzedaży: na własność. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium.

Forma zapłaty: 100 % wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Zgorzelec: Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461 najpóźniej do dnia 29 czerwca 2017 r.  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.
W tytule wpłaty wadium należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 2/10, Obr. X, AM-5 w Zgorzelcu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty:

•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2016, poz. 1061 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.
Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - dz. nr 2/10, Obr. X, AM-5 w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:02.05.2017 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.05.2017
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:02