OGŁOSZENIE BURMISTRZA   MIASTA   ZGORZELEC

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zgorzelcu przy ul. Świetlistej, który odbędzie się w dniu 04.07.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane położone w Zgorzelcu, w ewidencji gruntów oznaczone jako działki:

1.    Działka nr 73, Obr. IX, AM-5 o pow. 1.314 m²
cena wywoławcza netto: 70.000,00 zł*
wadium: 3.500,00 zł

2.    Działka nr 74, Obr. IX, AM-5 o pow. 1.246 m²
cena wywoławcza netto: 67.000,00 zł*
wadium: 3.350,00 zł

3.    Działka nr 75, Obr. IX, AM-5 o pow. 1.490 m²
cena wywoławcza netto: 79.000,00 zł*
wadium: 3.950,00 zł

*Do wylicytowanych cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00015363/1.

Nieruchomości usytuowane są w dzielnicy Ujazd Północ Zgorzelca, w otoczeniu terenów mieszkaniowych w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta. Działki o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta i niwelecie zbliżonej do poziomu. Teren nieuzbrojony, porośnięty trawą, nieogrodzony, bez znaczących nasadzeń. Do działek nr 73, 74 i 75 zaplanowany dojazd do nieruchomości od strony ul. Świetlistej, przez działkę nr 72 (planowaną drogę), która w m.p.z.p. oznaczona jest symbolem KD D8 – tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu (Uchwała Nr 165/02008  Rady Miasta Zgorzelec z dnia 14.04.2008 r. działki nr  73, 74 i 75 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem MN8 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ZP2 - tereny zieleni parkowej/urządzonej.

Forma sprzedaży: na własność.

Gminie Miejskiej Zgorzelec przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat. Za zakończenie zabudowy przyjmuje się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązuje także następców prawnych. Po zabudowaniu działki zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia  budynku do użytku we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania wyżej określonego terminu zabudowy nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania,
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Zgorzelec,  które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej  Zgorzelec.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 27.06.2017 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A.
Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr…….….., Obr. IX AM-5.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
 
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty:

•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.


Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r., poz.922);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik przetargu, który spóźnił się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. 2016, poz. 1061 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Świetlistej w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:30.05.2017 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.05.2017
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:02