Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec

Zgorzelec, dnia 27 czerwca 2017r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr  267/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego określa załącznik graficzny do ww. Uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 18 lipca 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, pok. nr 08, w godzinach pracy urzędu.
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2017 roku.
Zgodnie z art. 40 ww. Ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: k.jakubowska@zgorzelec.com bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

 


Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.06.2017
Data publikacji:27.06.2017 09:06