Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr 236/2017 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik graficzny Nr 1 i Nr 2 do ww. Uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy Urzędu.
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2017r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec;
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: k.jakubowska@zgorzelec.com
       bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
      w Ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.


Burmistrz Miasta Zgorzelec

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.08.2017
Data publikacji:01.08.2017 07:51