OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Słowiańskiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr  277/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Słowiańskiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu, granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik graficzny Nr 1 do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 14 listopada 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy Urzędu.
Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 roku.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: k.jakubowska@zgorzelec.com bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  w Ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

 

                                                                                    Burmistrz Miasta Zgorzelec
                                                                                           Rafał Gronicz

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:24.10.2017 07:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.10.2017
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:16.11.2017 00:03