BURMISTRZ MIASTA ZGORZELEC
OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 83/1 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu, będącego własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 23 LISTOPADA 2017 ROKU O GODZ. 12.00
W URZĘDZIE MIASTA ZGORZELEC

Lokal mieszkalny położony na parterze o pow. 97,40, m² składający się z 4 pokoi, 2  kuchni, 2 łazienek i 4 przedpokoi. Lokal zawilgocony, od dłuższego czasu niezamieszkały, nieogrzewany, wymaga nakładów. Część instalacji odłączona lub niesprawna.
Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 146 (Obręb IV, AM-4 o pow. 202 m²) wynosi 15,13%. Księga wieczysta Nr  JG1Z/00018075/6.
Przeznaczenie w planie: A45.MW-U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej.
Budynek Daszyńskiego 83 wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rej. 1249/J.
 

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI*    199.499,00 ZŁ
W TYM:   CENA LOKALU MIESZKALNEGO    192.516,54 ZŁ
            CENA PRZYNALEŻNEGO GRUNTU*    6.982,46 ZŁ

* Cena netto nieruchomości składa się z ceny lokalu oraz ceny gruntu. Do ostatecznej ceny gruntu uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Wylicytowana cena nieruchomości zostanie obniżona o 30% z uwagi na wpisanie budynku Daszyńskiego 83 do rejestru zabytków. W związku z wpisaniem budynku do rejestru zabytków, nabywcę zobowiązuje się do zachowania wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: historyczna bryła i rzut, forma dachu z facjatkami, kompozycja i wystrój elewacji (dekoracja sztukatorska, faktura tynku, boniowanie parteru), forma i kształt obramień otworów okiennych (naczółki) i drzwiowych, stolarka okienna i drzwiowa. Ochronie podlega zachowany, oryginalny układ przestrzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia i wystroju takie jak: klatka schodowa, układ pomieszczeń, piece kaflowe, balustrada klatki schodowej, stolarka drzwiowa, posadzki ceramiczne klatki schodowej. Wymagane przywrócenie historycznych podziałów drewnianej stolarki okiennej (w miejsce samowolnie zamontowanych okien z PCV), z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków, tzn. profilowanie słupka i ślemienia oraz odtworzenie szprosów (wykluczony podział międzyszybowy). Wymagana rewaloryzacja historycznego wyglądu i kolorystyki elewacji z konserwacją detalu architektonicznego. Wymagany remont dachu z przywróceniem ceramicznego pokrycia – dachówka karpiówka. Dokumentacja budowlana i konserwatorska znajduje się w zasobach WUOZ w Jeleniej Górze – karta ewidencyjna zabytku (tzw. „biała karta”), karta adresowa obiektu. Wszelkie prace przy obiekcie należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Prace remontowe mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Forma sprzedaży: lokal na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste.
Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość:
- I opłata za grunt wynosząca 25% wylicytowanej jego ceny oraz wylicytowana cena lokalu płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta  Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 23 lutego 2018 r.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
- Następne opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynoszą 1% wylicytowanej ceny gruntu płatne do 31 marca każdego roku.
- Aktualizacja  wysokości opłaty rocznej za grunt w okresach nie krótszych niż 3 lata przez wypowiedzenie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 9.975,00 zł należy wnieść najpóźniej 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 16.11.2017 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec: Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461.

W tytule należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 83/1”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i w terminie w celu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni są przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg ważny dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty:
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
•    spółki - umowę spółki,
•    podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy - promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,
•    cudzoziemcy-osoby prawne - dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy - dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
•    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości - podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
•    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani
są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych Zgorzelec ul. Traugutta 77a, tel. 75 77 52 661 i 75 77 56 547.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, tel. 75 77 52 888.

Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Daszyńskiego 83/1 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:23.10.2017 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.10.2017
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:24.11.2017 00:07