NAZWA SPRAWY: Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału tel. 75 77 59 900 wew. 0125

Numer telefonu do wydziału  - 75 77 59 900 wew. 0129
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 • załącznik ZDN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • załącznik ZDN-2 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- od 01.05.2022r. - poniedziałek-piątek w godz. 8:00 do 12:00) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby składające deklarację wpłacają obliczony w niej podatek bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia oraz do dnia 15 każdego innego miesiąca
 • Deklaracje składają:
  • właściciele  i współwłaściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • właściciele wyodrębnionych lokali
  • posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych                            
  • użytkownicy wieczyści gruntów
  • posiadacze nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby fizyczne jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe). Nie dotyczy to osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
  • jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
  • jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  • jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy
  • jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.) - art. 6 ust. 9, 10, 11
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 z późn. zm.) - art. 81
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązuje od 01 lipca 2019 r.
 • Uchwała nr 333/2021 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01.01.2022 r.-http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13927,idmp,670,r,r

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:28.02.2022 08:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:28.02.2022
Informację aktualizował:old_Arkadiusz old_Czuchaj
Data aktualizacji:25.04.2022 14:54