NAZWA SPRAWY: Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu:

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat - 75 77 59 900 wew. 0125

podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 75 77 59 900 wew. 0126, 0127, 0128
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
 • załącznik ZIN-1  dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • załącznik ZIN-2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • załącznik ZIN-3 dane pozostałych podatników

3. Opłaty:

 • Złożenie informacji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- od 01.05.2022r. - poniedziałek-piątek w godz. 8:00 do 12:00) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Nie później niż w ciągu miesiąca winna być wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, a w przypadku szczególnie skomplikowanym - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby składające informację opłacają podatek na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta, ustalającej wysokość podatku od nieruchomości. Należy go zapłacić w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.
 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ  INFORMACJĘ?
  • właściciele i współwłaściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • właściciele wyodrębnionych lokali
  • posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych                            
  • użytkownicy wieczyści gruntów
  • posiadacze nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
    
 • Informacji nie składa się w przypadku gdy nieruchomość lub obiekt budowlany jest współwłasnością osoby fizycznej i osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Wówczas należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacać podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Nie dotyczy to osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
   
 • TERMIN SKŁADANIA  INFORMACJI
  • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego
  • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w trakcie roku podatkowego zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. Może być to na przykład zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części, rozbiórka budynku, sprzedaż części gruntu lub budynku, zmiana powierzchni dzierżawionego gruntu itp.
 • W przypadku powstania obowiązku podatkowego należy:
 • złożyć wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, załącznik  ZIN-2, załącznik ZIN-3
 • przedstawić do wglądu: dokument potwierdzający własność (akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa kupna- sprzedaży), umowa dzierżawy
 • W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy:
 • o tym fakcie powiadomić organ podatkowy (forma pisemna)
 • przedstawić do wglądu: dokument potwierdzający przeniesienie własności (akt notarialny, postanowienie sądu o spadku, umowa kupna-sprzedaży), rozwiązanie umowy dzierżawy
 • W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy:
  • złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1, załącznik ZIN-2, załącznik ZIN-3
  • dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia
 • UWAGA! W przypadku załatwiania sprawy przez osobę trzecią należy przedłożyć pełnomocnictwo notarialne oraz dowód tożsamości pozwalający na identyfikację.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:                        

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.) - art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 6 i 11
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 z późn. zm.) - art. 139 § 1, art. 140, art. 223 § 1
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązuje od 01 lipca 2019 r.
 • Uchwała nr 333/2021 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - obowiązuje od 01.01.2022r.-http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13927,idmp,670,r,r

 

Podatek od nieruchomości należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego.

W przypadku braku/ zagubienia indywidualnego numeru rachunku bankowego proszę się kontaktować z Wydziałem Podatków i Opłat pod nr tel. 75 77 59 900 wew. 0131

Opłata przez Gminny Portal Podatkowy

Usługa e-podatki umożliwiająca całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy zobowiązaniach wynikających z podatków lokalnych.
Użytkownik posiadający nieruchomości opodatkowane podatkiem od nieruchomości w Gminie Miejskiej Zgorzelec, może przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków i opłat za pośrednictwem Internetu. Przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Korzyści:

bezpośredni dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o należnościach i terminach
oszczędność czasu, papieru i kosztów korespondencji pocztowej
prosty sposób aktywacji konta – wystarczy Profil Zaufany (pz.gov.pl)

Zachęcamy do dokonywania płatności za pośrednictwem portalu podatkowego pod adresem: podatki.zgorzelec.eu

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:24.02.2022 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Stachura
Data na dokumencie:31.12.2017
Informację aktualizował:old_Arkadiusz old_Czuchaj
Data aktualizacji:25.04.2022 14:57