Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne

NAZWA SPRAWY: Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 907
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia -  800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 
 • załącznik ZN1A dane o nieruchomościach
 • załącznik ZN1B dane o zwolnieniach podatkowych

3. Opłaty:

 • Złożenie informacji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Nie później niż w ciągu miesiąca winna być wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, a w przypadku szczególnie skomplikowanym - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby składające informację opłacają podatek na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta, ustalającej wysokość podatku od nieruchomości. Należy go zapłacić w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.
 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ  INFORMACJĘ?
  • właściciele i współwłaściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • właściciele wyodrębnionych lokali
  • posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych                            
  • użytkownicy wieczyści gruntów
  • posiadacze nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
    
 • Informacji nie składa się w przypadku gdy nieruchomość lub obiekt budowlany jest współwłasnością osoby fizycznej i osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Wówczas należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacać podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Nie dotyczy to osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
   
 • TERMIN SKŁADANIA  INFORMACJI
  • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego
  • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w trakcie roku podatkowego zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. Może być to na przykład zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części, rozbiórka budynku, sprzedaż części gruntu lub budynku, zmiana powierzchni dzierżawionego gruntu itp.
 • W przypadku powstania obowiązku podatkowego:
 • wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • do wglądu: dokument potwierdzający własność (akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa kupna- sprzedaży), umowa dzierżawy
 • W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego:
 • wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • do wglądu: dokument potwierdzający przeniesienie własności (akt notarialny, postanowienie sądu o spadku, umowa kupna-sprzedaży), rozwiązanie umowy dzierżawy
 • W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania:
  • wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia
 • UWAGA! W przypadku załatwiania sprawy przez osobę trzecią należy przedłożyć pełnomocnictwo notarialne oraz dowód tożsamości pozwalający na identyfikację.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:                        

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785 z późn. zm.) - art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 6 i 11
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 z późn. zm.) - art. 139 § 1, art. 140, art. 223 § 1
 • Uchwała nr 297/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości obowiązuje od 01.01.2018r.
 • Uchwała nr 310/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie informacji o nieruchomościach przez osoby fizyczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:31.12.2017
Data publikacji:31.01.2019 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.02.2019 10:26 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 14:22 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
31.01.2019 10:42 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 10:41 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 08:06 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 07:41 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
29.01.2019 15:46 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
02.01.2018 11:12 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:27 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:26 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:15 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:14 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:14 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B"

(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:13 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:12 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1"

(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:11 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:10 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:09 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1B
(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:09 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1A
(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:09 Usunięto załącznik informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1

(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:09 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:09 Usunięto załącznik uchwała nr 198/2016 z dn. 25.10.2016
w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomości

(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:08 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2016 11:27 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2016 11:26 Dodano załącznik "uchwała nr 198/2016 z dn. 25.10.2016 w
sprawie określenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomości"

(Józefa Kozłowska)
30.12.2016 11:25 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2016 11:25 Usunięto załącznik Uchwała nr 112/2015 w sprawie
określenia wysokości podatku od nieruchomości

(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:42 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:39 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:38 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1B"
(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:38 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:38 Dodano załącznik "informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1"

(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:35 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:35 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B

(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:34 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:33 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach
(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:32 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:32 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1

(Józefa Kozłowska)
12.01.2016 14:40 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
12.01.2016 14:39 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
12.01.2016 14:38 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach"
(Józefa Kozłowska)
12.01.2016 14:37 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1A
(Józefa Kozłowska)
31.12.2015 08:23 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
31.12.2015 07:59 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
31.12.2015 07:57 Dodano załącznik "Uchwała nr 112/2015 w sprawie
określenia wysokości podatku od nieruchomości"

(Józefa Kozłowska)
30.12.2015 13:08 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:07 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:07 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B"

(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:07 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1"

(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:05 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:04 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B - obowiązuje od 01.01.2012
r.

(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:04 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012 r.

(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:04 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1 - obowiązuje od 01.01.2012 r.

(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:03 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
23.10.2015 09:05 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
01.09.2015 16:43 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
31.12.2014 09:02 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
07.01.2014 11:23 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:21 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:20 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
19.12.2012 14:57 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
19.12.2012 14:46 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.09.2012 09:11 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
05.01.2012 09:38 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
05.01.2012 09:36 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B - obowiązuje do
31.12.2011r.

(Iwona Stachura)
05.01.2012 09:36 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje do 31.12.2011r.

(Iwona Stachura)
05.01.2012 09:36 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1 - obowiązuje do 31.12.2011r.

(Iwona Stachura)
09.12.2011 11:18 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1 - obowiązuje od 01.01.2012 r."

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:04 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012 r."

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:04 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B - obowiązuje od 01.01.2012
r."

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:01 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B - obowiązuje od
01.01.2012r.

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:01 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012r.

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:01 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1 - obowiązuje od 01.01.2012r.

(Iwona Stachura)
05.12.2011 10:23 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1 - obowiązuje od 01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:23 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:23 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B - obowiązuje od
01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:21 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B - obowiązuje od
01.01.2012r.

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:20 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012r.

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:20 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1 - obowiązuje od 01.01.2012r.

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 09:55 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B - obowiązuje od
01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 09:55 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 09:54 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1 - obowiązuje od 01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 09:48 Zmieniono tytuł załącznika z "Dane o zwolnieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1B" na "Dane o
zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1B -
obowiązuje do 31.12.2011r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 09:47 Zmieniono tytuł załącznika z "Dane o nieruchomościach
ZN-1/A" na "Dane o nieruchomościach ZN-1/A - obowiązuje do
31.12.2011r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 09:45 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości IN-1" na "Informacja w sprawie
podatku od nieruchomości IN-1 - obowiązuje do
31.12.2011r."

(Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:33 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:31 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:30 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:27 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:25 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 13:57 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:06 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:04 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B"

(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:04 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1/A"
(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:04 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1"

(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:02 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:02 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B

(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:02 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1A
(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:02 Usunięto załącznik informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1

(Józefa Kozłowska)
03.03.2009 09:07 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
04.02.2009 09:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:36 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 09:45 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B"

(Józefa Kozłowska)
30.12.2008 09:45 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
(Józefa Kozłowska)
30.12.2008 09:45 Dodano załącznik "informacja w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1"

(Józefa Kozłowska)
16.12.2008 10:13 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
22.09.2008 17:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
15.09.2008 12:27 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)