Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w Zgorzelcu

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec uchwał:
    Nr 276/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Lubańskiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu.
Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik graficzny Nr 1 do ww. uchwały,
    Nr  300/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chełmońskiego w Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu,
    Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik graficzny Nr 1 do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 12 grudnia 2017 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy urzędu.
Do ww. opracowywanych dokumentów mogą być składane wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2017 roku.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
59-900 Zgorzelec;
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: k.jakubowska@zgorzelec.com bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.


                                                                                                               Burmistrz Miasta Zgorzelec
                                                                                                                     Rafał Gronicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.11.2017
Data publikacji:21.11.2017 10:43