Zawiadomienie o do opracowania projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2018 roku”

Zgorzelec 2017-11-24

WIŚM.6140.27.2017

AWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2017 r. przystąpiono do opracowania projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2018 roku”.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Środowiska
i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec pok. 215 tel. 75 77 599 44, w godzinach w godz. 12.00 - 15.00.

Uwagi i wnioski w w/w sprawie mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o do opracowania projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2018 roku”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:Joanna Goszczycka
Data na dokumencie:24.11.2017
Data publikacji:24.11.2017 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż