NAZWA SPRAWY: Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu:

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat - 75 77 59 900 wew. 0125

          podatek rolny osoby prawne - 75 77 59 900 wew. 0127
          e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • Deklaracja na podatek rolny -  DR-1
 • Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowniu - załącznik ZDR-1
 • Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania  - złącznik ZDR-2

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- od 01.05.2022r. - poniedziałek-piątek w godz. 8:00 do 12:00) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • sprawa załatwiana jest niezwłocznie
 • podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - w  terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgorzelec

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby składające deklarację wpłacają obliczony w niej podatek, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego
 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ?
  • właściciele  i współwłaściciele gruntów,
  • posiadacze samoistni gruntów,             
  • użytkownicy wieczyści gruntów,
  • posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne - jeśli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe),
  • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym.  
 • TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
  • w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy
  • jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 • KORYGOWANIE  ZADEKLAROWANEGO PODATKU
  • odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
  • dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

 7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2020.333 z późn. zm.) - art. 3, art. 6a ust. 8, 9
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 z późn.zm.) - art. 81

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:24.02.2022 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Stachura
Data na dokumencie:31.12.2017
Informację aktualizował:old_Arkadiusz old_Czuchaj
Data aktualizacji:25.04.2022 14:57