NAZWA SPRAWY: Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 907
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Informacja w sprawie podatku rolnego - IR1
 • Dane o nieruchomościach rolnych - ZR1/A
 • Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolny ZR1/B 

3. Opłaty:

 • Złożenie informacji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Nie później niż w ciągu miesiąca winna być wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, a w przypadku szczególnie skomplikowanym - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ INFORMACJĘ?
  • właściciele  i współwłaściciele gruntów
  • posiadacze samoistni gruntów                        
  • użytkownicy wieczyści gruntów
  • posiadacze gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym.
 • UWAGA!
  • Informacji nie składa się w przypadku gdy grunty są współwłasnością lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek,  nieposiadających osobowości prawnej. Wówczas należy złożyć deklarację na podatek rolny oraz opłacać podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 •  TERMIN SKŁADANIA INFORMACJI
  • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego
  • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia w trakcie roku podatkowego zdarzenia polegającego na zajęciu gruntów na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza, lub gdy po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą
  • w terminie 14 dni od momentu zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni gruntów
 • W przypadku powstania obowiązku podatkowego:
  • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku rolnego
  • do wglądu: dokument potwierdzający własność (akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku), umowa dzierżawy
 • W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego:
  • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku rolnego
  • do wglądu: dokument potwierdzający przeniesienie własności (akt notarialny, postanowienie sądu o spadku), rozwiązanie umowy dzierżawy
 • W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania:
  • wypełniony formularz informacji w sprawie podatku rolnego
  • dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia
 • UWAGA!
  • W przypadku załatwiania sprawy przez osobę trzecią należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości, pozwalający na identyfikację.

7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz.U.2016.617 z późn.zm.) - art. 3, art. 6 a ust. 5, 9 i 10
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 z późn.zm.) - art. 139 § 1, art. 140, art. 223 § 1
 • Uchwała nr 298/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:31.12.2017 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:31.12.2017
Informację aktualizował:Arkadiusz Czuchaj
Data aktualizacji:05.02.2019 10:27