Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec

Zgorzelec, dnia 20 lutego 2018r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 Ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego:

1.    Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chełmońskiego w Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu (Uchwała o przystąpieniu Nr 300/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia        31 października 2017r.)
2.    Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Lubańskiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu (Uchwała o przystąpieniu Nr 276/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017r.),
3.    Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu (Uchwała o przystąpieniu Nr 278/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 sierpnia 2017r.).

Projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 27 lutego 2018r. do 21 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, 59-900 Zgorzelec, w pok. nr 08, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec pod adresem: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu         28 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej nr 201 o godzinie:
1.    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chełmońskiego w Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu: godzina 11:30
2.    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Lubańskiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu: godzina 12:00
3.    Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu: godzina 12:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2018r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub na adres   e-mail: k.jakubowska@zgorzelec.com z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2018r.

 

                                                                                                                Rafał Gronicz

                                                                                                       Burmistrz Miasta Zgorzelec

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.02.2018
Data publikacji:20.02.2018 09:27