Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia

Zgorzelec 23.02.2018

WIŚM.6220.1.2018

Postanowienie

Na podstawie art. 123, w związku z art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

że z przyczyny braku stosownej opinii wyrażonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Zgorzelcu - zgodnie z zapisami art. 64 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), przewidywany termin wydania postanowienia w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z wniosku z dnia 30.01.2018r. złożonego przez Pana Mariusza Smreczyńskiego reprezentującego firmę PRODOMAR inż. Mariusz Smreczyński, ul.Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05 maja 2017r. udzielonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Nysa Sp. z o.o., ul.Boh. Getta 1a, 59-900 Zgorzelec, w imieniu którego działa Pan Zbigniew Kozłowski – Prezes Zarządu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie w sieć wod-kan terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgorzelcu w rejonie ulicy Słowiańskiej w Zgorzelcu i Jaśminowej w Łagowie” położonego na dz. nr 2/1, 3/5 Obr. III AM-1; nr 2 Obr. III AM-2; nr 2/2 Obr. III AM-3; nr 2/2, 3/5 Obr. III AM-4; nr 1, 2/2, 3 Obr III AM-5; nr 1, 5/14, 6 Obr. III AM-6; nr ¼, 1/3 Obr. III AM-9 w Zgorzelcu ustala się na dzień 30.03.2018r.

 

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.02.2018
Data publikacji:23.02.2018 08:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż