NAZWA SPRAWY: Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 907
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Deklaracja na podatek leśny  DL-1
 • Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
 • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • sprawa załatwiana jest niezwłocznie
 • podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego  - bez wezwania - w  terminach do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgorzelec

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby składające deklarację wpłacają obliczony w niej podatek bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ?
  • właściciele  i współwłaściciele lasów,
  • posiadacze samoistni lasów,               
  • użytkownicy wieczyści lasów,
  • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne - jeśli lasy stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe),
  • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku leśnym.
 • TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
  • w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy
  • jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 • KORYGOWANIE ZADEKLAROWANEGO  PODATKU
  • odpowiednio skorygować deklarację   w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
  • dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

 

7. Podstawa prawna:  
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821. - j.t.. - art. 2, art. 6 ust.  5, 6, 7
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 z późn.zm.) - art. 81
 • Uchwała nr 299/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku leśnego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie deklaracji na podatek leśny przez osoby prawne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:31.12.2017 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:31.12.2017
Informację aktualizował:Arkadiusz Czuchaj
Data aktualizacji:05.02.2019 10:28