Zawiadomienie o podjętych czynnościach

Zgorzelec 27.03.2018

WIŚM.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o podjętych czynnościach

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Miasta Zgorzelec

zawiadamia strony, że:

  1. w dniu 27.03.2018 wniosek w sprawie postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mariusza Smreczyńskiego reprezentującego firmę PRODOMAR inż. Mariusz Smreczyński, ul.Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05 maja 2017r. udzielonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Nysa Sp. z o.o., ul.Boh. Getta 1a, 59-900 Zgorzelec, w imieniu którego działa Pan Zbigniew Kozłowski – Prezes Zarządu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie w sieć wod-kan terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgorzelcu w rejonie ulicy Słowiańskiej w Zgorzelcu i Jaśminowej w Łagowie” położonego na dz. nr 2/1, 3/5 Obr. III AM-1; nr 2 Obr. III AM-2; nr 2/2 Obr. III AM-3; nr 2/2, 3/5 Obr. III AM-4; nr 1, 2/2, 3 Obr III AM-5; nr 1, 5/14, 6 Obr. III AM-6; nr ¼, 1/3 Obr. III AM-9 w Zgorzelcu przekazany został do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako organu właściwego do przeprowadzenia postępowania i wydania stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec, ul.Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec pok. 215 tel. 075 77 599 44, w godzinach w godz. 12.00 - 15.00. osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@zgorzelec.eu.    

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o podjętych czynnościach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.03.2018
Data publikacji:27.03.2018 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż