NAZWA SPRAWY: Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 911
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Deklaracja w sprawie środków transportowych -  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018r., poz. 2436) - obowiązuje od 01.01.2019r.

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • sprawa załatwiana jest niezwłocznie
 • podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku,  a jeśli obowiązek podatkowy powstał: po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, w dwóch równych ratach w terminie:
  • 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
  • do dnia 15 września roku podatkowego - II rata
  • Natomiast jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września roku podatkowego, podatek ten jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania, obowiązku podatkowego

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ  DEKLARACJĘ?
  • właściciele środków transportowych - osoby fizyczne i osoby prawne
  • współwłaściciele środków transportowych
  • jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany
 • TERMIN SKŁADANIA  DEKLARACJI
  • w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy
  • jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutym - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 • KORYGOWANIE ZADEKLAROWANEGO PODATKU
  • odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby
  • dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

7. Podstawa prawna:   

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz.1170 z późn. zm.) - art. 9 ust. 1, 2 art. 9 ust. 6 pkt 1, 2
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r. poz. 1325 z późn. zm.) - art. 81
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018r., poz. 2436)
 • Uchwała nr 224/2020 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:31.12.2017 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:31.12.2017
Informację aktualizował:Arkadiusz Czuchaj
Data aktualizacji:16.12.2020 08:20