NAZWA SPRAWY: Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 011 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0174 oraz 0170
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

2. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o nabycie na własność lokalu użytkowego / garażu w budynku z zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Zgorzelec, potwierdzony przez Administrację Domów Mieszkalnych, ul. Warszawska 1/218 w Zgorzelcu

3. Opłaty:

 • Wnioski oraz załączniki do wniosków o wykup lokali są wolne od opłat skarbowych.

 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 • Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności
  do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii
  oraz opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykupem lokalu.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Zapłata za lokal niemieszkalny może nastąpić:

 • przy wpłacie jednorazowej:100% ceny nieruchomości;

 • po rozłożeniu na raty:

  • wnioskodawca może zwrócić się do Burmistrza Miasta Zgorzelec o rozłożenie ceny nieruchomości na raty roczne. Za zgodą Burmistrza cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Miejskiej Zgorzelec
   w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie;

  • rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 • W przypadku sprzedaży lokalu niemieszkalnego znajdującego się w budynku wpisanym do rejestru zabytków udziela się bonifikaty wysokości 30% ceny sprzedaży.

 • Przy przeniesieniu wraz ze sprzedażą lokalu niemieszkalnego prawa własności przynależnej części gruntu do zapłaty 100% ceny tego gruntu.

 • Lokal niemieszkalny będący przedmiotem najmu, stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec może być wykupiony przez najemcę lub współnajemców. Osoba zainteresowana winna złożyć wniosek o wykup lokalu.

 • Sprzedaż lokali niemieszkalnych na rzecz najemców odbywa się w trybie bezprzetargowym.

 • Nie podlegają sprzedaży lokale:

  • na rzecz najemców zalegających z czynszem i innymi świadczeniami za lokal;

  • w przypadku, gdy lokal jest zajmowany przez kilku najemców i nie wszyscy wyrażają zgodę na jego wykup.

 • Burmistrz może odmówić sprzedaży lokali:

  • znajdujących się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków;

  • znajdujących się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia;

  • przewidzianych do zmiany dotychczasowych funkcji przeznaczenia;

  • stanowiących części składowe jednostek organizacyjnych miasta;

  • usytuowanych w przybudówkach do budynków głównych;

  • powstałych w wyniku adaptacji bram;

  • położonych na terenie o innym przeznaczeniu niż mieszkalnictwo-handel/ usługi.

 • Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

  • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;

  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 011.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 011, I piętro – tel. 75 77 59 900 wew. 0174

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

 • Uchwała nr 230/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż lokali niemieszkalnych (w tym garaży w budynkach)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:26.04.2018 14:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.04.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:28.02.2022 12:44