OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr 361/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec. Studium sporządza się dla wyodrębnionych fragmentów miasta Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do ww. Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 22 maja 2018r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację
o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy Urzędu.

Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2018r.

Zgodnie z art. 40 ww. Ustawy wnioski mogą być wnoszone:

1)    w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,59-900 Zgorzelec;

2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;

3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: k.jakubowska@zgorzelec.com bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

 

Burmistrz Miasta Zgorzelec

                                                                                                                         Rafał Gronicz

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:30.04.2018
Data publikacji:30.04.2018 10:59