OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec Uchwały Nr 284/2017 z dnia 26 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu, zmienionej Uchwałą Nr 366/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/2017 z dnia 26 września 2017r. Rady Miasta Zgorzelec w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu, w zakresie zmiany załącznika graficznego Nr 1 do ww. Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 22 maja 2018r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zmianami) podaję   do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy urzędu.

Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2018r.

Zgodnie z art. 40 ww. Ustawy wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;

2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: k.jakubowska@zgorzelec.com bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

 

 

Burmistrz Miasta Zgorzelec

                                                                                                                           Rafał Gronicz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:30.04.2018
Data publikacji:30.04.2018 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż