Klauzula   informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta Zgorzelec.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec z siedzibą przy ul.Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 59 900.
 2. W Urzędzie Miasta Zgorzelec wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 75 77 59 900 wew. 0192 lub pod adresem e-mail: iodo@zgorzelec.eu
 3. Do zakresu działania Urzędu Miasta  należy wykonywanie określonych ustawami:
 • zadań związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty;
 • zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych                     i referendów;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miejskiej Zgorzelec

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Wobec czego, Urząd Miasta Zgorzelec gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających          z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane      z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery społecznej        i socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach     o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po określonym terminie lub mogą być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta Zgorzelec Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane jest Miasto Zgorzelec;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;   w pozostałych przypadkach, w których Urząd Miasta Zgorzelec przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,                       z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Urząd Miasta Zgorzelec posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miasta Zgorzelec Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,  to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i  nie będą  podlegać profilowaniu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzule informacyjne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Grzegorz Skrzypczyk
Data publikacji:24.05.2018 14:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:12.05.2022 10:20