Klauzule informacyjne

Klauzula   informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej  „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się  od 25 maja 2018 roku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta  Zgorzelec  jest Urząd  Miasta Zgorzelec  z siedzibą w Zgorzelcu (kod pocztowy:  59-900) przy ul. Domańskiego 7, adres e-mail: urzad@zgorzelec.com, telefon: (075)77 52 350,  (075) 77 52 082.

 

2.   WUrzędzie Miasta Zgorzelec powołany został  inspektor ochrony danych. Z inspektorem  ochrony danych można się  kontaktować  w sprawach  dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw zawiązanych z przetwarzaniem danych, pisemnie na adres: Janina Kuziora,  ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec,  email j.kuziora@zgorzelec.com, oraz telefonicznie 757759914.

 

3.    Administrator danych osobowych - Burmistrz Miasta Zgorzelec, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Zgorzelec;
2)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miejskiej Zgorzelec;
3)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści  zgody.

 

5 .      W związku z przetwarzaniem danych w celach,  o których mowa w  ust.4  odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1)     organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które  wynikają   z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2)     inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską   Zgorzelec  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest  Burmistrz Miasta Zgorzelec.

 


6.    W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta Zgorzelec,Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1)    dostępu do treści danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
2)    sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
3)    usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których  Urząd  Miasta Zgorzelec przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane osobowe mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
4)    prawo do przenoszenia danych osobowych art. 20 RODO;
5)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 17RODO;
6)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Urząd Miasta Zgorzelec  posiada uprawnienie do przetwarzania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

 

7.    W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej  i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych  wyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  o archiwizacji.


9.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miasta Zgorzelec  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw z zakresu przetwarzania danych osobowych.


10.     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

12.    Pani/Pana dane osobowe mogą  być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

13.    Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


 

Obowiązek informacyjny Systemu Rejestrów Państwowych  (w załączeniu do pobrania)


 

Obowiązek informacyjny Prawo zamówień publicznych (w załączeniu do pobrania)


Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających sie o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Zgorzelec (w załączeniu do pobrania)


Obowiązek informacyjny w związku z ustawą o gospodarce nieruchomościami (w załączeniu do pobrania)


Obowiązek informacyjny w związku z planowaniem przestrzennym (w załączeniu do pobrania)


Obowiązek informacyjny w związku z podatkami i opłatami lokalnymi (w załączeniu do pobrania)


Obowiązek informacyjny w związku z systemem oświaty, sportem, wolontariatem i pożytkiem publicznym  (w załączeniu do pobrania)


Obowiązek informacyjny w związku zpowszechnym obowiązkiem obrony RP  (w załączeniu do pobrania)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzule informacyjne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Grzegorz Skrzypczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.01.2019 10:41 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzule ustawa o samorzadzie
gminnym.pdf"

(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzula skargi i wnioski.pdf"
(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "klauzula petycje.pdf"
(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzula medale.pdf"
(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "Klauzula Informacja publiczna.pdf"
(Janina Kuziora)
21.01.2019 10:40 Dodano załącznik "klauzula ewidencja odznaczonych.pdf"
(Janina Kuziora)
31.12.2018 11:13 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 7 - numeracja
nieruchomości.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo
placów i ulic.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ
i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta
planistyczna.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 4-
zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania z mpzp.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 3-
zaświadczenia z mpzp.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 2- wstępny
projekt podziału.pdf"

(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:30 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf"
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:28 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:27 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:27 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
13.11.2018 16:27 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne
(Janina Kuziora)
17.10.2018 09:41 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
17.10.2018 09:41 Dodano załącznik "Klauzula - nabóry w Urzędzie Miasta
Zgorzelec.pdf"

(Janina Kuziora)
17.10.2018 09:41 Usunięto załącznik nabory w Urzędzie Miasta Zgorzelec
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Transport drogowy.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Opłata za gospodarowanie odpadami.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Strefa płatnego parkowania.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Podatki i opłaty lokalne.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Działalność gospodarcza.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:08 Dodano załącznik "Przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf"
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:06 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
10.10.2018 09:05 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
08.10.2018 13:50 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:15 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:15 Dodano załącznik "Klauzula - nagrody i wyróżnienia.pdf"
(Janina Kuziora)
08.10.2018 11:14 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:14 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
08.10.2018 11:06 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:06 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
08.10.2018 11:06 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
08.10.2018 11:05 Dodano załącznik "Klauzula - pożytek publiczny.pdf"
(Janina Kuziora)
03.10.2018 14:42 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
03.10.2018 14:42 Dodano załącznik "przetwarzanie danych w związku z
ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 2.pdf"

(Janina Kuziora)
03.10.2018 14:42 Dodano załącznik "przetwarzanie danych w związku z
ustawą o gospodarce nieruchomościami nr 1.pdf"

(Janina Kuziora)
03.10.2018 14:41 Usunięto załącznik gospodarka nieruchomościami
(Janina Kuziora)
03.10.2018 14:41 Usunięto załącznik gospodarka nieruchomościami
(Janina Kuziora)
28.09.2018 13:00 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 13:00 Dodano załącznik "Urząd stanu cywilnego, klauzula
informacyjna.pdf"

(Janina Kuziora)
28.09.2018 13:00 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z ustawą o
aktuach stanu cywilnego i zmianie imienia i nazwiska

(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:39 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:39 Dodano załącznik "Wpis do ewidencji działności
gospodarczej.pdf"

(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:39 Usunięto załącznik podatki i opłaty lokalne
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Dodano załącznik "Klauzula dowóz ucznia
niepełnospr..pdf"

(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Dodano załącznik "Klauzula kształ. młodocianych.pdf"
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:27 Dodano załącznik "Stypendia dla uczniów.pdf"
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:24 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:24 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:17 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:16 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:12 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:12 Usunięto załącznik system oświaty
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:04 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 10:04 Dodano załącznik "Prawo zamówień publicznych.pdf"
(Janina Kuziora)
28.09.2018 10:03 Usunięto załącznik prawo zamówień publicznych klauzula
informacyjna

(Janina Kuziora)
28.09.2018 09:53 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 09:52 Dodano załącznik "Powszechny obowiązek obrony.pdf"
(Janina Kuziora)
28.09.2018 09:52 Usunięto załącznik przetwarzanie w związku z
(Janina Kuziora)
28.09.2018 08:54 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
28.09.2018 08:54 Dodano załącznik "Klauzula dla umów
cywilno-prawnych.pdf"

(Janina Kuziora)
28.09.2018 08:50Dokument został odzyskany. (Janina Kuziora)
28.09.2018 08:50Dokument usunięto. (Janina Kuziora)
03.09.2018 12:07 Aktualizacja danych związanych z Inspektorem Danych
Osobowych

(Bartłomiej Mitura)
29.06.2018 12:11 Zmieniono tytuł załącznika z "powszechny obowiazek obrony
RP.pdf" na "przetwarzanie w związku z"

(Grzegorz Skrzypczyk)
29.06.2018 12:10 Dodano załącznik "powszechny obowiazek obrony RP.pdf"
(Grzegorz Skrzypczyk)
29.06.2018 12:07 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:34 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:16 Dodano załącznik "system oświaty"
(Grzegorz Skrzypczyk)
22.06.2018 13:14 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:18 Dodano załącznik "podatki i opłaty lokalne"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 12:17 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:49 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne "
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 2- wstępny
projekt podziału.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 3-
zaświadczenia z mpzp.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 4-
zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania z mpzp.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 5- decyzje o
WZ i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna,
renta planistyczna.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo
placów i ulic.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:44 Usunięto załącznik planowanie przestrzenne 7- numeracja
porządkowa nieruchomości.pdf

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 7- numeracja
porządkowa nieruchomości.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 6- nazewnictwo
placów i ulic.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 5- decyzje o WZ
i CP, wypisy i wyrysy z mpzp, procedura planistyczna, renta
planistyczna.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 4-
zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu
użytkowania z mpzp.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 3-
zaświadczenia z mpzp.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 2- wstępny
projekt podziału.pdf"

(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:42 Dodano załącznik "planowanie przestrzenne 1- zabytki.pdf"
(Grzegorz Skrzypczyk)
12.06.2018 11:40 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
11.06.2018 09:33 Dodano załącznik "gospodarka nieruchomościami"
(Grzegorz Skrzypczyk)
11.06.2018 09:33 Dodano załącznik "gospodarka nieruchomościami"
(Grzegorz Skrzypczyk)
11.06.2018 09:31 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
06.06.2018 12:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
06.06.2018 12:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
06.06.2018 12:09 Dodano załącznik "nabory w Urzędzie Miasta Zgorzelec"
(Grzegorz Skrzypczyk)
29.05.2018 11:14 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
29.05.2018 11:12 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
29.05.2018 11:12 Dodano załącznik "prawo zamówień publicznych klauzula
informacyjna"

(Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:53 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:47 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:44 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
24.05.2018 14:02 Utworzenie dokumentu. (Grzegorz Skrzypczyk)