Komunikat o obowiązku dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej

Zgorzelec, 2018-06-05

WIŚM.634.1.2018

 

 

 

K O M U N I K A T

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm. ), która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, wprowadziła szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z nowości jest obowiązek dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej, czyli za ograniczenie naturalnej zdolności gruntu do zatrzymywania wód opadowych. Opłata dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 , zabudowanych poprzez wykonanie na nich robót budowlanych lub wybudowanie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, jeśli wielkość uszczelnionej w ten sposób powierzchni nieruchomości przekracza 70 % (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne). 

 

Obowiązek ustalenia wysokości opłaty i jej poboru ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (art. 272 ust 22 ustawy Prawo wodne). Przytoczony artykuł wskazuje też, że gospodarze gmin mają obowiązek poinformować o opłacie za usługi wodne i sposobie jej obliczania tych, którzy zgodnie z ustawą zobowiązani będą do jej uiszczenia. A są to:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne,

- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji

 

W związku z powyższym urząd miasta zwraca się z prośbą do wszystkich, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie i złożenie w siedzibie urzędu oświadczenia dostępnego na stronie internetowej urzędu (www.zgorzelec.eu) lub w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta urzędu (codziennie od 7.30 do 17.00). Oświadczenia posłużą do przygotowania informacji określającej wysokość i sposób naliczania opłaty retencyjnej, którą Burmistrz Miasta Zgorzelec przekaże podmiotom zobowiązanym do jej uiszczenia. Opłaty będzie należało dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania  informacji, na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat o obowiązku dokonywania opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Maliwiecki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.06.2018
Data publikacji:06.06.2018 08:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż