OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Konarskiego w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 17.07.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego, w ewidencji gruntów oznaczona jako

Działka nr 79/4, Obręb VII, AM-1 o pow. 121 m2
 
Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 16.500,00 zł

Wadium 1.650,00 zł

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta nr JG1Z/00015401/0, obejmująca m.in. działkę nr 79/4, w dziale III zawiera wpisy o służebności oraz ostrzeżenie o niezgodności, które nie dotyczą działki przeznaczanej do sprzedaży. Dział IV ww. księgi wieczystej nie zawiera żadnych wpisów.

Zgodnie z Miejscowym P.Z.P. obszaru Śródmieście w Zgorzelcu (Uchwała Nr 310/2009 r. Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.10.2009 r.) działka położona jest w obszarze oznaczonym:
G4.U - nieuciążliwe usługi komercyjne;
G1.M-U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieuciążliwe usługi komercyjne.

Działka o nieregularnym kształcie, w większości stanowiąca skarpę. Przez działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Ze względu na ograniczoną możliwość zabudowy wynikająca z kształtu oraz powierzchni, działkę przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr  79/1, 77, 79/3, Obr. VII, AM-1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 10 lipca 2018 r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec kserokopii dokumentu potwierdzającego tytuł własności
do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 79/1, 77, 79/3, Obr. VII, AM-1 wraz
z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona najpóźniej w dniu  16.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
przy ul. Domańskiego 6 (I piętro).

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 09.08.2018 r. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem
tj. do dnia 10.07.2018 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A.
 Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 79/4, Obręb VII, AM-1.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
•    spółki - umowę spółki,
•    podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,
•    cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości;
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, t.j. Dz. U. 2017, poz. 2287), w przypadku wygrania przetargu, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje; Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie emitowane na stronie www.zgorzelec.eu

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Konarskiego w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:11.06.2018 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.06.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:06.12.2018 00:02