Renata Zawada 26.06.2018 12:04 wersja do wydruku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o III ustnym przetargu nieograniczonym niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 21.08.2018  r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 14 marca 2018 r.
II przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 15 maja 2018 r.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Boh. II AWP, oznaczona jako działka:

Nr 1/74, Obr. VI, AM-4  o powierzchni 1938 m2,

cena wywoławcza netto: 80.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT

Wadium: 8.000,00 zł

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta NR JG1Z/00037341/1, która w dziale III i IV nie zawiera wpisów o obciążeniach.

Działka niezabudowana, z ograniczoną możliwością zabudowy. Kształt działki zbliżony do litery „L”. Działka posiada dostęp do drogi – ul. Boh.II AWP.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Śródmieście w Zgorzelcu (Uchwała Nr 310/09 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 07.10.2009 r.) działka oznaczona jest symbolem I1.U, tj.:
•    przeznaczenie podstawowe
a)    nieuciążliwe usługi komercyjne;
b)     zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna wyłącznie na terenie: I1.U
 (Obr. VI, AM-4, dz. nr 1/42, 1/43, 1/61)
•    przeznaczenie uzupełniające
a)    obiekty małej architektury;
b)    wewnętrzne ulice dojazdowe
c)    ścieżki dla rowerów
d)    ciąg pieszy
e)    miejsca postojowe oraz parkingi podziemne i wielopoziomowe
f)    sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
g)    zieleń urządzona
oraz znajduje się na niej nieprzekraczalna linia zabudowy.

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 14.08.2018 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 1/74, Obr. VI, AM-4
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
 
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
•    spółki - umowę spółki,
•    podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,
•    cudzoziemcy - osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone
w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające
w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości;
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Boh. II AWP w Zgorzelcu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:26.06.2018 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.06.2018
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.11.2018 00:02