Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowych

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

        

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamia strony, że:

  1. z wniosku Pana Tomasza Daniłów – ABM Zgorzelec I Sp. z o.o. Sp.k., ul.Hutnicza 126, 59-930 Pieńsk działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 55/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. udzielonego Przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w imieniu której działa Pan Leszek Loch – Dyrektor zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji deszczowej w ul.Bolesławieckiej w Zgorzelcu” położonego na dz. nr 1/1 (AM-8), 1 (AM-2), 1 (AM-5), 1 (AM-1) Obr. II w Zgorzelcu.
  2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Miasta Zgorzelec wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zgorzelcu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec w pokoju nr 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu, na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: urzad@zgorzelec.eu

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.07.2018
Data publikacji:27.07.2018 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż