Zawiadomienie w sprawie opracowania prognozy oos w postępowaniu strategicznym

Zgorzelec 03.09.2018

WIŚM.0621.1.2018

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 810 ze zm./ Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec  zawiadamia, że w dniu 18 maja 2018r. przystąpiono do opracowania projektu dokumentu „Programu oczyszczania miasta Zgorzelec z azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2022”. W trakcie procedury oceny strategicznej dokumentu opracowana została prognoza oddziaływania w/w projektu dokumentu na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec, ul.Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec pok.215 tel. 075 77 599 44, w godzinach w godz. 12.00 - 15.00.

Uwagi i wnioski w w/w sprawie mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej /Dz. U. z 2016r. poz.1269 ze zm./ w terminie 21 dni od daty ogłoszenia tj. do dnia 18.09.2018r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie w sprawie opracowania prognozy oos w postępowaniu strategicznym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.09.2018
Data publikacji:03.09.2018 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż