Decyzja ws. środowiskowych uwarunkowań

Zgorzelec, 05.10.2018

WIŚM.6220.5.2018  

K O M U N I K A T

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy znia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych zawiadamia, że w dniu 5 października 2018r. zostało zakończone postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek Pana Tomasza Daniłów – ABM Zgorzelec I Sp. z o.o. Sp.k., ul.Hutnicza 126, 59-930 Pieńsk działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 55/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. udzielonego Przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w imieniu której działa Pan Leszek Loch – Dyrektor – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „budowie kanalizacji deszczowej w ul.Bolesławieckiej w Zgorzelcu” położonego na dz. nr 1/1 (AM-8), 1 (AM-2), 1 (AM-5), 1 (AM-1) Obr. II w Zgorzelcu.

Wydana została decyzja umarzająca postępowanie w całości, której uzasadnieniem był brak kwalifikacji go do grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach byłaby wymagana. W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu.


Akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pok. 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.


Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja ws. środowiskowych uwarunkowań
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.10.2018
Data publikacji:09.10.2018 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż