OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej składająca się z:
 
1)    Działki nr 150/1, Obr. IV, AM-1 o powierzchni 331 m2
Księga Wieczysta JG1Z/00015396/1
oraz
2)    Działki nr 4/1, Obr. I, AM-8 o powierzchni 52 m2
Księga Wieczysta JG1Z/00015437/1

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 99.000,00 zł*
(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT

Wadium: 9.900,00 zł

I przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 09.10.2018 r.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015396/1 w której wpisana jest nieruchomość w dziale III zawiera wpisy o służebnościach oraz budynkach wpisanych do rejestrów zabytków, które nie dotyczą działki przeznaczanej do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015437/1 w której wpisana jest nieruchomość w dziale III zawiera wpisy o służebnościach, które nie dotyczą działki przeznaczanej do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.


Działki jako kompleks mają regularny kształt. Teren o znacznej różnicy poziomów z uwagi na skarpę usytuowana od strony rzeki. Teren porośnięty trawą, z kilkoma znaczącymi nasadzeniami w części płaskiej (lipy). Skarpa niezagospodarowana, zakrzaczona i zadrzewiona – samosiew. Na terenie działek mogą znajdować się zasypane pozostałości fundamentów dawniej znajdujących się tutaj budynków. Działki posiadają dostęp do drogi – ul. Wrocławskiej.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu (Uchwała Nr 205/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.) działka nr 150/1, Obr. IV, AM-1 oraz działka nr 4/1, Obr. I, AM-8 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 11M/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe oraz objęte są granicą strefy „A” ochrony konserwatorskiej i granicą strefy „OW” ochrony archeologicznej. Na przedmiotowych nieruchomościach znajduje się nieprzekraczalna linia zabudowy, obowiązująca linia zabudowy, linia podziału na odrębne elewacje (z tolerancją przesunięcia w lewo/w prawo do 1m) oraz przechodzi przez nie granica obszaru zagrożenia powodziowego (0,2%).
W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zabudowy działki w terminie 5 lat gdzie przez zabudowę nieruchomości przyjmuje się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
Termin zabudowy biegnie od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.
W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
-10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu zabudowy;
-10% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu zabudowy.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ujawnienia obowiązku zabudowy nieruchomości w dziale III księgi wieczystej założonej dla nieruchomości.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 08 stycznia 2019 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu nieruchomości – działki numer 150/1, Obr. IV, AM-1 i 4/1, Obr. I, AM-8. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego)
w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.
Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:20.11.2018 10:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.11.2018
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:17.01.2019 00:01