OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górniczej w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomość niezabudowana:

Działka Nr 55/9, Obręb XII, AM-6 o pow. 1200m2
Cena wywoławcza: 56.739,90 zł*
Wadium: 5.700,00 zł
*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Księga wieczysta numer JG1Z/00015507/3, w której wpisana jest ww. nieruchomość, w dziale III zawiera wpisy o służebności oraz ostrzeżenie o niezgodności, które nie dotyczą działki przeznaczanej do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu (Uchwała Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28.06.2016 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem F5.MN, tj.:
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
Przeznaczenie uzupełniające:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- drogi rowerowe i ciągi piesze;
- drogi wewnętrzne;
- zieleń urządzona.
Ponadto działka znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta i przedmieść Zgorzelca, w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej dla historycznej zabudowy Zgorzelca oraz znajduje się na niej nieprzekraczalna linia zabudowy.
Nieruchomość stanowi działkę o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz nieznaczącymi samosiejkami drzew. Działka posiada dostęp do drogi – ul. Górniczej.
W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogąbyć wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia L - 707, która w znacznym stopniu utrudnia zabudowę nieruchomości. Zgodnie z informacją uzyskaną od TAURON DYSTRYBUCJA S.A. istnieje możliwość przebudowy linii napowietrznej 20kV w ramach tzw. likwidacji kolizji z siecią elektroenergetyczną. Koszt przebudowy linii SN będzie możliwy do oszacowania dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej, w której określony będzie zakres prac oraz ilość potrzebnych materiałów. Przebudowa linii napowietrznej jw. wymaga złożenia stosownego wniosku, a po otrzymaniu warunków usunięcia kolizji, zawarcia stosownego porozumienia. Usunięcie kolizji odbywa się staraniem i na koszt wnioskodawcy.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Forma sprzedaży:  Na własność. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 15 stycznia 2019 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu działki numer 55/9, Obręb XII, AM-6  
Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
- w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
- w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
- w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości.
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla nieruchomości objętej przetargiem.
Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2017, poz.2278 ) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górniczej w Zgorzelcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:12.12.2018 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.12.2018
Informację aktualizował:Renata Zawada
Data aktualizacji:24.01.2019 00:04