OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, zatwierdzonego uchwałą Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, zatwierdzonego Uchwałą Nr 175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016r. (Uchwała o przystąpieniu Nr  267/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 20 czerwca 2017r.).
Projekt ww. zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17 września 2019r. do 10 października 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w pok. 08 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec pod adresem: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 października 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej nr 201 o godzinie 11:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019r.
Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta Zgorzelec na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec lub na adres e-mail: urzad@zgorzelec.eu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019r.

Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:10.09.2019 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.09.2019
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:17.09.2019 08:46