Zgorzelec, dnia 13.02.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec uchwały Nr 362/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu, zmienionej uchwałą Nr 56/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 362/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku Rady Miasta Zgorzelec w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w Dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu, w zakresie zmiany załącznika graficznego
Nr 1 do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 6 marca 2020 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy urzędu. Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 roku.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;

2)   ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;

3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@zgorzelec.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

                                                                                                        w/z Burmistrza Miasta Zgorzelec

                                                                                                         Radosław Baranowski

                                                                                                          Zastępca Burmistrza

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:13.02.2020 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.02.2020
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:13.02.2020 08:24