Zgorzelec, dnia 13.02.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zgorzelec uchwały Nr 414/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku oraz Nr 55/2019 z dnia 26 marca 2019 roku oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec. Studium sporządza się dla wyodrębnionych fragmentów miasta Zgorzelec, zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1 do ww. Uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w terminie do dnia 6 marca 2020 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, w godzinach pracy urzędu.

Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2020 roku.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

1)      w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;

2)      ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec;

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@zgorzelec.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zgorzelec.

w/z Burmistrza Miasta Zgorzelec

Radosław Baranowski

Zastępca Burmistrza 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:13.02.2020 08:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.02.2020
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:13.02.2020 08:31