Elektroniczny rejestr instytucji kultury


Elektroniczny rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Gminy Miejskiej Zgorzelec, prowadzony jest na podstawie  § 2 oraz § 10  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189). Zgodnie z zapisami ww rozporządzenia  dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez otwarty dostęp do zawartości rejestru (przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej) oraz wydawanie odpisów z rejestru albo księgi rejestrowej. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie

Rejestr obejmuje następujące dane i informacje:
1) numer wpisu do rejestru;
2) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
3) pełną nazwę instytucji kultury wynikającej ze statutu;
4) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
5) siedzibę i adres instytucji kultury;
6) oznaczenie organizatora instytucji kultury;
7) oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
8) akt o utworzeniu instytucji kultury;
9) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1)   otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2)   wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek zainteresowanego i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
 
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).Rejestr prowadzony jest przez Wydział Organizacyjno-Prawny Urzędu Miasta Zgorzelec.
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Grzegorz Skrzypczyk
Data publikacji:16.08.2012 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Gabriela Tyczyńska
Data aktualizacji:09.08.2019 11:52