Wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ORGANIZACJĘ 
IMPREZ MASOWYCH

Sprawę załatwia:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów

w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30

we wtorek od 7:30 do 17:00

w piątek od 7:30 do 14:00

 

Naczelnik Wydziału – Bożena Konarzewska

tel. 75 77 524 96, II piętro, pokój nr 211

e-mail b.konarzewska@zgorzelec.com

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

tel. 75 77 599 40, II piętro, pokój nr 212

bezpłatna infolinia 0 800 136 700

e-mail l.burczynska@zgorzelec.com

 

Podstawa prawna: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

 

1. Składanie wniosku

Aby otrzymać  zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej organizator imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta Zgorzelec z wnioskiem
Do wniosku należy dołączyć:
1) opinię komendanta powiatowego Policji i Państwowej Straży Pożarnej i  kierownika pogotowia ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach
2) opinię inspektora sanitarnego,
3) graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczaniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych ni sanitariatów .
4) regulamin obiektu wraz z informacją udostępniania go uczestnikom imprezy masowej
5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowej,
6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz  informację o  liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej, w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób , które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób, w przypadku uznania imprezy za  imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te muszą wynosić 15 porządkowych na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób,
7) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej ( kierownika do spraw bezpieczeństwa ),
8) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
10) polisę ubezpieczeniową ( organizator imprezy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny),
11) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Do wniosku należy również dołączyć informację o powiadomieniu :

1) komendanta oddziału Straży  Granicznej w przypadku przeprowadzeniu imprezy w strefie nadgranicznej
2) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Ponadto organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowaniu urządzeń, które utrwalą przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec - Punkt Obsługi Interesanta
ul. Domańskiego  7

2. Wydawanie decyzji 

1) Burmistrz  Miasta wydaje decyzję zezwalającą na przeprowadzenie imprezy po złożeniu kompletu dokumentów.
2) Kopię decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy Burmistrz przekazuje :
- komendantowi powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
- kierownikowi pogotowia ratunkowego,
- inspektorowi sanitarnemu.
3) Burmistrz Miasta odmawia wydania zezwolenia jeżeli organizator imprezy masowej nie spełnia warunków dotyczących warunków bezpieczeństwa imprezy masowej oraz nie złożenia stosownych dokumentów
4) Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego .

Opłaty: Do wniosku należy załączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

Termin załatwienia sprawy: 7 dni od dnia złożenia  przez organizatora imprezy wniosku w z kompletem dokumentów

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie pozwoleń na organizację imprez masowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.09.2008
Data publikacji:15.09.2008 11:55