Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką

Sprawę załatwia:

 

Wydział Podatków i Opłat
ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałek, środę, czwartek 
w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek w godzinach od  7:30 do 17:00
piątek w godzinach od  7:30 do 14:00

 

Naczelnik Wydziału - Beata Zubik           
tel. 75-77-59-910                               
ul. Domańskiego 7, parter, pokój nr 13

 

Wydział Podatków i Opłat
tel. 75-77-59-930;   75-77-59-931         
ul. Domańskiego 7, I piętro, pokój nr 015

 

Bezpłatna Infolinia (0 800 136 700)

 

e- mail ewidencja.gospodarcza@zgorzelec.com 

 

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o transporcie drogowym, tj:

- członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokie za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenie zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

c) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:

- nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,

- spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1- 4 ustawy o transporcie drogowym tj:

a) posiada odpowiednie uprawnienie do  kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 

b) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

c) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 

Wymagane dokumenty:

 - oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną  lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełniają wymóg  dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, a ponadto w przypadku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy ró1)wnież oświadczenie, że nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy oraz nie został skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy  o transporcie drogowym,

W składanych oświadczeniach wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia klauzuli: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany,  a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim; pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,

- kserokopię orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- kserokopię  orzeczenia  stwierdzającego  brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 - kserokopię świadectwa legalizacji taksometru,

 - kserokopię prawa jazdy,

 - dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

 

Opłaty:

  Opłata za wydanie licencji wynosi:

  - na okres od  2 lat   do  15 lat -  200,00 zł
  - powyżej     15 lat   do  30 lat  -  250,00 zł
  - powyżej      30 lat  do  50 lat  -  300,00 zł

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt  Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

 

Termin i sposób załatwienia:

- nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Składający wniosek otrzymuje licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką, którą odbiera osobiście w  Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Zgorzelec /pokój 015/.

 

Podstawa prawna:

   Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm./

   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa   i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane  z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  /Dz. U. z 2013 r., poz. 916/

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów /Dz. U. z 2013 r., poz. 713 z późn. zm./

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami /tekst jednolity; Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm./

  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm./

   

 

   

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencja na wykonanie trasportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Żaneta Piasecka
Data na dokumencie:14.12.2018
Data publikacji:06.02.2014 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.12.2018 11:33 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
14.12.2018 11:31 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
14.12.2018 11:27 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
20.11.2018 16:13 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:13 Dodano załącznik "Druk" (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:09 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:08 Usunięto załącznik Wniosek (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie lub
zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką" na "Wniosek "

(Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:56 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:56 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie lub zmianę licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówką"

(Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:55 Usunięto załącznik wniosek (Sylwia Stockinger)
28.06.2016 10:32 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
24.11.2015 14:31 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
24.11.2015 14:12 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
24.11.2015 14:03 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
21.10.2015 13:27 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
31.03.2015 16:41 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
31.03.2015 16:41 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:57 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:54 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 12:00 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:53 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:52 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:50 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.05.2013 08:13 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 08:12 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 08:11 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 08:09 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:56 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:56 Usunięto załącznik Wnioske o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką

(Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:53 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
09.05.2013 07:53 Dodano załącznik "wniosek" (Józefa Kozłowska)
09.05.2012 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:44 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:13 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:13 Dodano załącznik "Wnioske o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką"

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:09 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:08 Usunięto załącznik
Wniosek_o_wydanie_licencji_na_wykonywanie_transportu_taksowk
a

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:08 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką"

(Sylwia Stockinger)
09.05.2012 09:56 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
11.10.2011 16:42 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.10.2011 16:42 Dodano załącznik
"Wniosek_o_wydanie_licencji_na_wykonywanie_transportu_taksow
ka"

(Józefa Kozłowska)
02.03.2009 13:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
02.03.2009 13:06 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
07.10.2008 11:47 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
15.09.2008 11:57 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)