Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Domańskiego 6

Wydział przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30;
 • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00;
 • w piątki od 7:30 do 14:00.

p.o. Naczelnika Wydziału - Renata Zawada

tel.  75 77 59 946, I piętro, pokój nr 06

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel.  75 77 52 888, I piętro, pokój nr 010 i 011

Bezpłatna Infolinia: 0 800 136 700

e-mail: urzad@zgorzelec.com

Burmistrz Miasta Zgorzelec podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste) poprzez:

 • wywieszanie wykazów na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 6, I piętro;
 • umieszczenie informacji na stronach internetowych urzędu;
 • informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości w prasie lokalnej.

Po okresie wywieszenia wykazów nieruchomości Burmistrz może ogłosić przetarg. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, zamieszczenie na stronach internetowych urzędu. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany jest w prasie:

 • co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro i niższa niż 100.000 euro – w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazująca się nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej;
 • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro – w prasie codziennej ogólnokrajowej oraz na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej;
 • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro – w prasie codziennej ogólnokrajowej, co najmniej dwukrotnie oraz na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, które spełniły warunki wskazane w ogłoszeniu o przetargu.

Osoba ustalona w wyniku przetargu, jako nabywca nieruchomości  zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za nabywaną nieruchomość i zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w wyznaczonym terminie.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • Uchwała Nr 192/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Inne informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 010 i 011, I piętro – tel. 75 77 52 888.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2018
Data publikacji:15.09.2008 22:01