Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Domańskiego 6

Wydział przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30;
 • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00;
 • w piątki od 7:30 do 14:00.

p.o. Naczelnika Wydziału - Renata Zawada

tel.  75 77 59 946, I piętro, pokój nr 06

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

tel.  75 77 52 888, I piętro, pokój nr 09

Bezpłatna Infolinia: 0 800 136 700

e- mail: urzad@zgorzelec.com

Podziału nieruchomości można dokonać w postępowaniu:

 1. Dwuetapowym - jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego :
 • I etap - postanowienie o zgodności proponowanego podziału z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego;
 • II etap - decyzja zatwierdzająca podział.

lub w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu:

 • I etap - postanowienie, że proponowany podział nieruchomości nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • II etap - decyzja zatwierdzająca podział.
 1. Jednoetapowym - niezależnie od ustaleń planu, w celu określonym w art. 95  ustawy o gospodarce nieruchomościami:

· decyzja zatwierdzająca podział.

OPIS

Z wnioskiem o podział nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Wymagane dokumenty

W przypadku podziału dwuetapowego:

I etap:

 1. Wniosek o wydanie postanowienia;
 2. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 3. Wstępny projekt podziału.

II etap:

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział;
 2. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 3. Wykaz zmian gruntowych;
 4. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 5. Mapę z projektem podziału (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla Urzędu i 2 egz. dla Starostwa Powiatowego, 1 egz. dla Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych).

W przypadku podziału jednoetapowego:

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział;
 2. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 3. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 4. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 5. Wykaz zmian gruntowych;
 6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 7. Mapę z projektem podziału (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla Urzędu i 1 egz. dla Starostwa Powiatowego 1 egz. dla Sądu rejonowego – wydziału ksiąg wieczystych).

Dodatkowo, w przypadkach o których mowa 

 • w art. 93 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego dostępu nowo wydzielanych działek do drogi publicznej:
 1. w przypadku, gdy dokonanie podziału nieruchomości spowoduje konieczność wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej (dla zapewnienia nowo wydzielanym działkom dostępu do drogi publicznej), do wniosku należy dołączyć zgodę zarządcy drogi na wykonanie zjazdu;
 2. w przypadku, gdy dostęp do drogi publicznej odbywał się będzie za pośrednictwem innych nieruchomości, do wniosku o podział należy dołączyć tytuł prawny, z którego wynika, że dzielona nieruchomość posiada prawny dostęp do drogi publicznej (możliwy do wykonywania);
 • w art. 93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczącego podziału nieruchomości zabudowanej, do wniosku należy dołączyć:
 1. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku (w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje);
 • w szczególnych przypadkach może zaistnieć konieczność dołączenia innych dokumentów (niezbędnych z uwagi na specyfikę prowadzonego postępowania administracyjnego), o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

 • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 09.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zgorzelec

Punkt Obsługi Interesanta

ul. Domańskiego 7 (parter)

59-900 Zgorzelec

 

Opłaty

Wnioski oraz załączniki do wniosków są wolne od opłat skarbowych.

 

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2018
Data publikacji:15.09.2008 18:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.01.2019 08:07 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.12.2018 12:10 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.12.2018 11:21 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.12.2018 11:20 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI"

(Renata Zawada)
10.12.2018 11:19 Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

(Renata Zawada)
21.08.2018 14:04 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
26.04.2018 13:09 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
03.04.2017 10:33 Edycja dokumentu (Justyna Łaszczewska)
08.03.2016 09:05 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
08.03.2016 08:32 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
08.03.2016 08:32 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI"

(Renata Zawada)
08.03.2016 08:05 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.09.2015 08:16 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
02.09.2014 15:37 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
02.09.2014 15:34 Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

(Renata Zawada)
10.06.2014 10:48 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.06.2014 10:47 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
06.06.2014 09:30 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
04.06.2014 09:58 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
04.06.2014 09:57 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
04.06.2014 09:39 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
16.09.2013 14:09 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
20.03.2013 10:13 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
22.02.2013 13:29 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
21.02.2013 12:46 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
04.02.2013 14:52 Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI
ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI"

(Renata Zawada)
03.03.2009 16:13 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
07.11.2008 10:51 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
23.09.2008 12:23 Edycja dokumentu (Dagmara Kromolicka)
23.09.2008 12:04 Edycja dokumentu (Dagmara Kromolicka)
15.09.2008 12:04 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)