Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli

Sprawę załatwia:

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów

w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30

we wtorek od 7:30 do 17:00

w piątek od 7:30 do 14:00

 

Naczelnik Wydziału – Bożena Konarzewska

tel. 75 77 524 96, II piętro, pokój nr 211

e-mail urzad@zgorzelec.com

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

tel. 75 77 599 42, II piętro, pokój nr 211

bezpłatna infolinia 0 800 136 700

e-mail urzad@zgorzelec.com

 

ORGANIZACJA DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ/ PRZEDSZKOLI

 

 1. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu lub otrzymania zwrotu kosztów dowozu do szkoły/ przedszkola:
 1. uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy prawo oświatowe, uczęszczający do szkoły podstawowej,
 2.  uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy o prawo oświatowe, uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym uczeń kończy 21 rok życia,
 3. dzieci i młodzież upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, które realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych (zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy prawo oświatowe) oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodków umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną

  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna;

25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 1.  realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego (objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy prawo oświatowe), posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka - umożliwiającego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy prawo oświatowe, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy prawo oświatowe.

        Warunkiem objęcia ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym transportem lub przyznanie zwrotu kosztów       dowozu jest zamieszkiwanie na terenie miasta Zgorzelec.

 1. Formy dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół/ przedszkoli:
 1. bezpłatny transport (na terenie Zgorzelca) z domu do szkoły/przedszkola i z powrotem zorganizowany przez gminę, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu,
 2. zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna z domu do szkoły/przedszkola i z powrotem zapewnionego przez rodzica własnym środkiem transportu lub środkami komunikacji publicznej.

Dowóz zapewniany jest do najbliższej szkoły/przedszkola. Przez najbliższą szkołę/ przedszkole rozumie się szkołę/przedszkole zapewniające uczniowi realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, położone najbliżej jego miejsca zamieszkania. Dowóz nie obejmuje zajęć innych niż obowiązkowe zajęcia szkolne organizowane i prowadzone przez szkołę/przedszkole, tzn. nie obejmuje zajęć nienależących do zadań szkoły/przedszkola, w których dziecko bierze udział np. na skutek decyzji rodzica (zajęcia rehabilitacyjne, itp.).

 1. Wymagane dokumenty:

Organizacja bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu następuje na wniosek rodzica /opiekuna prawnego ucznia. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydanych przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 2. zaświadczenie ze szkoły/przedszkola o uczęszczaniu ucznia do placówki w danym roku szkolnym (w przypadku uczniów rozpoczynających naukę w danej szkole/ przedszkolu zaświadczenie należy dostarczyć w terminie do dnia 01 września danego roku),
 3. kopia dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczeniowej samochodu, którym dziecko będzie dowożone – w przypadku zapewnienia przez rodzica dowozu dziecka własnym środkiem transportu.

Miejsce złożenia dokumentów: Punkt Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec.

 1. Termin złożenia wniosku:
 • w przypadku wniosku o organizację bezpłatnego dowozu i zapewnienie opieki – wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca danego roku
 • w przypadku wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna - w terminie do dnia 15 sierpnia danego roku
 • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość składania wniosków po upływie ww. terminów - wówczas będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty złożenia 
 1.  Zasady organizacji przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół/ przedszkoli:

Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ przedszkola, w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu lekcji. Grupa uczniów uprawnionych do dowozu, uczęszczających do danej szkoły/przedszkola, dowożona jest na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej w tej szkole/ przedszkolu. Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć, zobowiązani są do korzystania z opieki w świetlicy szkolnej. Organizacja powrotu do domu uczniów uwzględnia zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów z danej szkoły/przedszkola. Uczniowie, czekający na powrót do domu, zobowiązani są do korzystania z opieki w świetlicy szkolnej. Ww. zasady nie mają zastosowania w przypadku gdy czas oczekiwania przed lub po lekcjach wynosiłby ponad 2 godziny zegarowe (dla przykładu: jednym kursem dowożeni są uczniowie rozpoczynający lekcje pomiędzy godz. 8:00, a 10:00, drugim pomiędzy godz. 10:00, a 12:00).

                Do obowiązków rodzica/opiekuna prawnego należy:

 1. punktualne doprowadzenie dziecka do miejsca oczekiwania na środek transportu i odebranie go po powrocie ze szkoły/ przedszkola, zgodnie z ustalonym harmonogramem (przewoźnik nie przekaże dziecka osobie nieupoważnionej),
 2. zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas oczekiwania na przyjazd środka transportu, którym odbywa się dowóz,
 3. niezwłoczne telefoniczne poinformowanie osoby sprawującej opiekę ze strony przewoźnika, o nieobecności dziecka (w sytuacjach zaplanowanych - odpowiednio wcześniej, a w sytuacjach nagłych nie później niż 0,5 godziny przez planowanym wyjazdem dziecka do szkoły).

                Godziny dowozu na trasie dom – szkoła/ przedszkole – dom dla uczniów niepełnosprawnych określane są po ustaleniu planu lekcji na dany rok szkolny przez poszczególne placówki.

 1. Zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły/przedszkola:

                W celu dokonywania zwrotu kosztów dowozu rodzicom uczniów niepełnosprawnych, zapewniających dowóz własnym środkiem transportu lub środkami transportu publicznego, konieczne jest zawarcie pomiędzy Burmistrzem Miasta, a rodzicem umowy określającej zasady tego zwrotu.

                Wypłata zwrotu kosztów za dowożenie ucznia środkami komunikacji publicznej następuje po przedłożeniu oświadczenia o liczbie dni obecności dziecka w szkole/ przedszkolu, w których odbywał się dowóz, potwierdzonego przez szkołę/ przedszkole, wraz z biletami, paragonami, itp. poświadczającymi koszt przejazdu. Zwrotowi podlega koszt przejazdu ucznia i opiekuna (po uwzględnieniu odpowiednich ulg). W przypadku realizacji dowozu dziecka pociągiem osobowym – refundacją objęte będą bilety drugiej klasy.

                Wypłata zwrotu kosztów za dowożenie ucznia własnym samochodem następuje po przedłożeniu oświadczenia o liczbie dni obecności dziecka w szkole/ przedszkolu, w których odbywał się dowóz, potwierdzonego przez szkołę/ przedszkole. W oświadczeniu należy również dokonać rozliczenia przejechanych kilometrów. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a szkołą/ przedszkolem, jest rozumiana jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca. Wysokość zwrotu kosztów określana jest co miesiąc jako iloczyn dziennej przejechanej liczby kilometrów, liczby dni w których odbywał się dowóz, średniego spalania samochodu w przeliczeniu na 100 km oraz średniej ceny paliwa.

Za dni nieobecności w szkole/ przedszkolu zwrot kosztów nie przysługuje. Szczegółowe zasady oraz wzory oświadczeń regulowane są w umowie.

 

W przypadku szczególnych potrzeb uczniów wymagających specyficznych form przejazdu i opieki w tym czasie dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów przejazdu w inny sposób na podstawie indywidualnego rozstrzygnięcia i odrębnego porozumienia z rodzicem.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Bożena Konarzewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.06.2018 07:53