Wymeldowanie z pobytu stałego

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek           od 730 do 1700

- środa             od 730 do 1530

- czwartek        od 730 do 1530

- piątek            od 730 do 1400

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku         

 w godzinach od 730 do 17  00

 

Naczelnik Wydziału – Elżbieta Boryczewska 

I piętro, pokój nr 108

 tel. 75-77-59-915 , 782810113

 

Ewidencja ludności

 I piętro, pokój nr 109 tel. 75-77-59-917; 918

 fax – 75-77-59-921

 

Bezpłatna Infolinia      0 800 136 700 

 

e- mail        urzad@zgorzelec.com

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony formularz ,,zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego'',
 • dowód osobisty  lub paszport,
 • pełnomocnictwo (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika pobytu stałego  oraz do wglądu dowód osobisty lub paszport)
   

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

I piętro, pok. 109
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec

OPŁATY

 • Czynności zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego nie podlegają opłacie skarbowej.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.
   

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Wymeldowania z miejsca pobytu stałego dokonuje się  niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

 • brak
   

INNE INFORMACJE

 • Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego obowiązany jest  wymeldować się.
 • Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego.
 • Zgłoszenie zgonu dokonane w USC zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie z pobytu stałego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 14:30