Zgłoszenie wyjazdu za granicę

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA STAŁE I NA  OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU
 

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek           od 730 do 1700

- środa             od 730 do 1530

- czwartek        od 730 do 1530

-piątek             od 730 do 1400

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku         

 w godzinach od 730 do 17  00

 

Naczelnik Wydziału – Elżbieta Boryczewska   

I piętro, pokój nr 108

 tel. 75-77-59-915    kom. 782810113

 

Ewidencja ludności  - 

I piętro, pokój nr 109  tel. 75-77-59-917; 918 

 fax – 75-77-59-921

 

Bezpłatna Infolinia      0 800 136 700 

 

e- mail         urzad@zgorzelec.com

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wypełniony formularz ,,zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”
 • w przypadku powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy wypełniony formularz ,,zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”
 • dowód osobisty lub paszport
 • pełnomocnictwo (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika pobytu stałego  oraz do wglądu dowód osobisty lub paszport)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

I piętro, pok. 109
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec

OPŁATY

 • Czynność zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz zgłoszenie powrotu nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Zgłoszenie wymeldowania oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów. 
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1044 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

 • brak

INNE INFORMACJE

 • Obywatel polski który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
 • Obywatel polski który wyjeżdża z kraju  z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się   pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania  administracyjnego.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 14:35