Nadanie numeru PESEL

NADANIE  NUMERU  PESEL

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek           od 730 do 1700

- środa             od 730 do 1530

- czwartek        od 730 do 1530

- piątek            od 730 do 1400

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku         

 w godzinach od 730 do 17  00

 

Naczelnik Wydziału – Elżbieta Boryczewska 

I piętro, pokój nr 108

 tel. 75-77-59-915 , 782810113

 

Ewidencja ludności

 I piętro, pokój nr 109 tel. 75-77-59-917; 918

 fax – 75-77-59-921

 

Bezpłatna Infolinia       0 800 136 700 

 

e- mail         urzad@zgorzelec.com

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

I piętro, pok. 109
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec


OPŁATY

  • Nadanie numeru PESEL nie podlega opłacie.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1984).

TRYB ODWOŁAWCZY

  • brak

INNE INFORMACJE

  • Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do organu gminy właściwego do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy.
  • Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz udokumentowane dane.
  •  Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, niezwłocznie po otrzymaniu informacji powiadamia o jego nadaniu lub zmianie odpowiednio osobę, której nadano lub zmieniono numer PESEL, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub inną osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie numeru PESEL
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż