Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców

ZAMELDOWANIE NA POBYT  STAŁY LUB CZASOWY  CUDZOZIEMCÓW

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek           od 730 do 1700

- środa             od 730 do 1530

- czwartek        od 730 do 1530

- piątek            od 730 do 1400

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku         

 w godzinach od 730 do 17  00

 

Naczelnik Wydziału – Elżbieta Boryczewska 

I piętro, pokój nr 108

 tel. 75-77-59-915 , 782810113

 

Ewidencja ludności

 I piętro, pokój nr 109 tel. 75-77-59-917; 918

 fax – 75-77-59-921

 

Bezpłatna Infolinia       0 800 136 700 

 

e- mail         urzad@zgorzelec.com

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony formularz ,,zgłoszenie pobytu stałego” lub  ,,zgłoszenie pobytu czasowego”
 • pełnomocnictwo (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika pobytu stałego  oraz do wglądu dowód osobisty lub paszport),
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tj. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

     

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia:

 • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia  na pobyt rezydenta   długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP
 • dokument ,, zgoda na pobyt tolerowany”
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • decyzję o nadaniu  statusu uchodźcy w rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

     

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia:

 • wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument '' zgoda na pobyt tolerowany albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 

    Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonujący  zameldowania na pobyt stały  lub czasowy przedstawia: 

 • ważny dokument podróżny lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub  oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.

      natomiast członek rodziny cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego

 • ważny dokument podróżny oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

        I piętro, pok. 109
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec
 

TRYB ODWOŁAWCZY

 • brak

INNE INFORMACJE

 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 • Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, natomiast dokonując zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

OPŁATY

 • Czynność zgłoszenia pobytu stałego nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 14:55