Wymeldowanie z pobytu czasowego

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek           od 730 do 1700

- środa             od 730 do 1530

- czwartek        od 730 do 1530

- piątek            od 730 do 1400

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku         

 w godzinach od 730 do 17  00

 

Naczelnik Wydziału – Elżbieta Boryczewska 

I piętro, pokój nr 108

 tel. 75-77-59-915 , 782810113

 

Ewidencja ludności

 I piętro, pokój nr 109 tel. 75-77-59-917; 918

 fax – 75-77-59-921

Bezpłatna Infolinia       0 800 136 700 

e- mail         urzad@zgorzelec.com

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony formularz ,,zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego'' ,
 • przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport,
 • pełnomocnictwo (w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika wymeldowania z pobytu czasowego  oraz do wglądu dowód osobisty lub paszport)


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

         I piętro, pok. 109
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec

OPŁATY

 • Czynność zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego  nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

 • brak

INNE INFORMACJE

 • Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego  okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 • Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 • Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu  przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego  lub paszportu.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie z pobytu czasowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2016 10:09