Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek           od 730 do 1700

- środa             od 730 do 1530

- czwartek        od 730 do 1530

- piątek            od 730 do 1400

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku         

 w godzinach od 730 do 17  00

 

Naczelnik Wydziału – Elżbieta Boryczewska 

I piętro, pokój nr 108

 tel. 75-77-59-915 , 782810113

 

Ewidencja ludności

 I piętro, pokój nr 109 tel. 75-77-59-917; 918

 fax – 75-77-59-921

 

Bezpłatna Infolinia      0 800 136 700 

e- mail         urzad@zgorzelec.com

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie z uzasadnieniem wniosku, dlaczego wnioskodawca nie mógł  obowiązku meldunkowego dokonać w trybie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie druk ,,Zgłoszenie pobytu stałego" lub ,,Zgłoszenie pobytu czasowego". W przypadku zameldowania na pobyt czasowy należy podać czasookres zameldowania,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tj. umowa  cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (jeśli osoba jest w posiadaniu), w którym  ma nastąpić zameldowanie,  kserokopię należy dołączyć do podania.
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej,
 • w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika dowód wpłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec
Punkt Obsługi Interesanta
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec
parter


OPŁATY

 •  Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej. 
 • Opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł podlega złożenie dokumentu stwierdzającego złożenie pełnomocnictwa. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł i 10,00 zł można uiścić w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.
   

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 •  Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające min. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.
 • Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej-następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

 •  Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 • Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

INNE INFORMACJE

 Przy zameldowaniu należy przedstawić:

 •  dowód osobisty lub paszport,
 • wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego), 
 • obywatel polski, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2016 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż