Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

WYMELDOWANIE LUB ANULOWANIE CZYNNOŚCI MATERIALNO-TECHNICZNEJ ZAMELDOWANIA W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek           od 730 do 1700

- środa             od 730 do 1530

- czwartek        od 730 do 1530

- piątek            od 730 do 1400

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku         

 w godzinach od 730 do 17  00

 

Naczelnik Wydziału – Elżbieta Boryczewska 

I piętro, pokój nr 108

 tel. 75-77-59-915 , 782810113

 

Ewidencja ludności

 I piętro, pokój nr 109 tel. 75-77-59-917; 918

 fax – 75-77-59-921

 

Bezpłatna Infolinia      0 800 136 700 

e- mail         urzad@zgorzelec.com

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania, podać aktualny adres miejsca pobytu  lub oświadczenie o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,
 • przedłożyć  do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu ( np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej.

            (w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika dowód          wpłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu     stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika)

      MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec
Punkt Obsługi Interesanta
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec
parter

OPŁATY

 • Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej.
 •  Opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł podlega złożenie dokumentu stwierdzającego złożenie pełnomocnictwa. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł i 10 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające min. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.
 • Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej-następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382).
 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 •  Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 • Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.
   

INNE INFORMACJE

 • Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego lub miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno - technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2016 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż