Udostępnienie danych osobowych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek           od 730 do 1700

- środa             od 730 do 1530

- czwartek        od 730 do 1530

- piątek            od 730 do 1400

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku         

 w godzinach od 730 do 17  00

 

Naczelnik Wydziału – Elżbieta Boryczewska 

I piętro, pokój nr 108

 tel. 75-77-59-915 , 782810113

 

Ewidencja ludności

 I piętro, pokój nr 109 tel. 75-77-59-917; 918

 fax – 75-77-59-921

 

Bezpłatna Infolinia      0 800 136 700 

e- mail         urzad@zgorzelec.com

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony  wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec
Punkt Obsługi Interesanta
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec
parter

OPŁATY
Opłata za udostępnienie danych wynosi 31 zł . Opłatę należy  wpłacić na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A  31 1240 3464 1111 0010 6448 8865 z zaznaczeniem „opłata  za  udostępnienie danych”.

1.    Nieodpłatnie udostępnienie danych otrzymują:

 • organy administracji publicznej, sądy, prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzne,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne ( miejskie ),
 • komornik sądowy- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowe i samorządowe  jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

2.   Odpłatnie dane osobowe otrzymują:

 • osoby i jednostki organizacyjne – jeśli wykażą w tym interes prawny,
 • jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli  ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,
 • inne osoby i jednostki organizacyjne , jeżeli  wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem  uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

 

 TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Informację o jednostkowych danych osobowych uzyskuje się w terminie 7 dni, a w przypadku przesłania zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną - w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

Poprzez dane jednostkowe  rozumie się informacje  dotyczące:

 • danych jednej osoby,            
 • imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz  trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 836).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r., poz. 2482)
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)


TRYB ODWOŁAWCZY

 • Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

INNE INFORMACJE:

 • Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego.
 • W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
 • W przypadku wystąpienia interesu faktycznego udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnienie danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2016 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż