Zgromadzenie publiczne

ZGROMADZENIE PUBLICZNE

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów :           

Poniedziałek 

od 7.30. do 15.30

Wtorek

od 7.30. do 17.00

Środa

od 7.30. do 15.30

Czwartek

od 7.30. do 15.30

Piątek

od 7.30. do 14.00

 

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 17.00

Naczelnik Wydziału Elżbieta Boryczewska

tel. 75-77-59-915,   I piętro, pokój nr 108

 

Biuro dowodów osobistych-

tel. 75-77-59-919; 75-77-59-920 ; fax – 75-77- 59-921                                                                      

I piętro, pokój nr 107,

 

Bezpłatna Infolinia      0 800 136 700 

e- mail         urzad@zgorzelec.com

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
 • Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
 • Jedno zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
 • Do wglądu dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za  zorganizowanie zgromadzenia.

 

Organizator zgromadzenia publicznego na terenie miasta Zgorzelec zobowiązany jest złożyć zawiadomienie nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta  Zgorzelec
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych 
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec
I piętro, pok. 107
 

OPŁATY

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator podaje:

 • Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim;
 • Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował

 

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.

Zgromadzeniem kieruje przewodniczący, którym jest:

 • Organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia;
 • Osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 408) 

TRYB ODWOŁAWCZY

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

 • Jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie zostało zorganizowane przez osoby
 • nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych lub uczestniczą w nim osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia;
 • Jego cel lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 • Jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach

 

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

 

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

INNE INFORMACJE

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

 

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgromadzenie publiczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2016 11:01