wersja do wydruku Renata Zawada 29.11.2017 11:54

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu, który odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Wrocławskiej, oznaczona jako działka:

Nr 8/2, Obr. I, AM-8  o powierzchni  18.813 m2,
KW NR JG1Z/00015437/1

cena wywoławcza netto: 810.000,00 zł
(słownie: osiemset dziesięć tysięcy złotych)

Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT

wadium: 81.000,00 zł

Działka niezabudowana o nieregularnym kształcie, zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, w sąsiedztwie Przedmieścia Nyskiego. Usytuowana w pobliżu ulic: Wrocławskiej, Henrykowskiej i Nadbrzeżnej. Działka stanowi wzgórze o znacznej różnicy poziomów, dochodzącej do 15m.
Na działce występują nasadzenia trwałe, resztki fundamentów, które wraz ze znaczącą stromizną skarpy ograniczają możliwość zabudowy. Teren nieuzbrojony. Położenie w pobliżu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, usług publicznych oraz terenów zielonych.
Teren nieuzbrojony. Położenie w pobliżu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, usług publicznych oraz terenów zielonych. W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia  z dysponentem sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem MU 2 - teren zabudowy mieszanej; mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (Uchwała Rady Miasta Zgorzelec Nr 153/04 z dnia 25.03.2004 r. w sprawie uchwalenia m.p.z.p. dzielnicy Zgorzelec Północ ).

Forma sprzedaży: na własność.

Forma zapłaty:  100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem tj. do dnia 24 stycznia 2018 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. Nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać:
Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 8/2, Obr. I, AM-8.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 lat.
Przez zakończenie zabudowy rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
Termin zabudowy biegnie od dnia zawarcia umowy (daty podpisania aktu notarialnego) i obowiązują także następców prawnych.
W razie niedotrzymania terminu zabudowy nabywca i następca prawny  zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
- 10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania,
- 15% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu do jej zagospodarowania.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.
Nadto w celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Zgorzelec,  które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 100 % wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej  Zgorzelec.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania działki zgodnie z warunkami w/w planu poprzez zabudowę powierzchni działki obiektami stałymi murowanymi po uzgodnieniu projektu zagospodarowania terenu z Gminą Miejską Zgorzelec (wyklucza się zabudowę tymczasową, np. kontenerową itp. ).

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
•    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
•    spółki - umowę spółki,
•    podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
•    cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,
•    cudzoziemcy - osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
•    pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
•    osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miejską Zgorzelec w związku z przetargiem  na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna
-    art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
-    że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –  t.j. Dz. U. 2016, poz. 1061 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta  Zgorzelec.
Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce strefa inwestrora przetargi na nieruchomości, Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej w Zgorzelcu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Renata Zawada
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:29.11.2017
Data publikacji:29.11.2017 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż