Komunikat o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. decyzji środowiskowych

Zgorzelec, 05.12.2017

WIŚM.6220.4.2017 

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych zawiadamia, że w dniu 5 grudnia 2017r. zostało zakończone postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek Pana mgr inż. Jana Niebudek, reprezentującego pracownię projektową „B.P.Niebudek” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul.N.M.Panny 9 działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 sierpnia 2016r. udzielonego przez CITRONEX TRANS ENERGY Sp. z o.o., ul.Boh. II AWP 64, 59-900 Zgorzelec, w imieniu którego działa Pan Robert Zarzecki – Prezes Zarządu – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „budowie stacji paliw z restauracją, myjnią, parkingami i infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach nr 5/18, 5/19, 5/22, 5,23, 5,24 oraz na fragmencie dz. nr 5/14 Obr. III AM-6”.

Wydana została decyzja środowiskowa, której uzasadnieniem był brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia. W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy, w tym z opinią wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu.
Akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 i są dostępne do wglądu w pok. 215 w godz. 9ºº-14ºº w dni robocze pracy urzędu.
Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat o zakończeniu postępowania administracyjnego dot. decyzji środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.12.2017
Data publikacji:05.12.2017 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż